Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь

Случайная статья из словаря:
προκύπτω
προ-κύπτω
наклонившись выглядывать, высовываться
ex. (διὰ ὀπῶν Sext .)
ἄρτι προκύπτω ἔξω τείχους Arph. — едва успел я выйти за (городские) стены ;
χιτωνίου
παραρραγέντος π. Arph. — высовываться ( т.е. виднеться) из разорванного платья ;
οὐ
προεστάναι τῆς πόλεως, ἀλλὰ προκεκυφέναι Plut. (об одном горбатом государственном деятеле в шутку говорили, что он ) не наблюдает за городом, а нагибается (над ним)
αα
ββ
γγ
δδ
εε
ζζ
ηη
θθ
ιι
κκ
λλ
μμ
νν
ξξ
οο
ππ
ρρ
ςς
σσ
ττ
υυ
φφ
χχ
ψψ
ωω
clear