Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Ξ / 1 2 3 4 5 6 7 8

ξυνεισβάλλω
вместе совершать набег, совместно вторгаться

ξυνεισέρχομαι
одновременно входить

ξυνεισπίπτω
вместе бросаться
вместе устремляться, врываться, вторгаться

ξυνεισφέρω
вместе вносить, участвовать во взносах
сносить

ξυνεκμαχέω
вместе идти на вылазку, совместно сражаться

ξυνεκπίπτω
вместе выпадать, падать вниз
одновременно выпадать
отпадать, отрываться
одновременно терпеть провал
вместе появляться, одновременно возникать
совпадать, сходиться, соглашаться
вместе устремляться, прорываться, врываться
вместе быть в изгнании
вместе пропадать, исчезать

ξυνεκπλέω
отплыть вместе

ξυνεκτίνω
вместе уплачивать, помогать уплатить

ξυνεκφέρω
вместе выносить, участвовать в похоронной процессии
вместе уносить, увлекать
выводить, представлять, изображать
выводить прочь, извергать
вместе переносить, испытывать

ξυνελαύνω
сгонять, пригонять
загонять
сталкивать друг с другом
стискивать, сжимать
заставлять, вынуждать, доводить
сходиться для боя

ξυνελευθερόω
вместе освобождать, помогать освободить
помогать освободиться

ξυνεμβάλλω
вместе вонзать, помогать вбить
вместе вторгаться, совместно нападать

ξυνεμβολή
совместное забрасывание

ξυνέμβολος


ξυνέμπορος
попутчик, спутник, сотоварищ

ξυνεξαιρέω
вместе убирать, помогать изгнать
одновременно отнимать
вместе завоевывать, помогать захватить
помогать спасти

ξυνεξαμαρτάνω
вместе заблуждаться, совершать те же ошибки
вместе совершать грех, участвовать в преступлении, быть сообщником

ξυνεξανίστημι
одновременно поднимать
одновременно возбуждать
восставать, возмущаться

ξυνέξειμι
вместе выходить
одновременно выделяться

ξυνεξέρχομαι
вместе выходить, уезжать, отправляться
одновременно выделяться
одновременно получаться

ξυνεξευρίσκω
сообща изыскивать, вместе находить
сообща придумывать, вместе изобретать

ξυνέορσις
расстройство, волнение

ξυνεπάγω
вести вместе против
приводить с собой, призывать к себе

ξυνεπαινέω
вместе хвалить, совместно одобрять
считать необходимым

ξυνεπαιτιάομαι
одновременно обвинять

ξυνεπαιωρέομαι
одновременно парить

ξυνεπακολουθέω
сопровождать

ξυνεπαμύνω
вместе идти на помощь, становиться на защиту

ξυνεπανίσταμαι
вместе восставать, участвовать в восстании

ξυνέπειμι
вместе нападать

ξυνεπεισφέρομαι
вместе с собой приводить

ξυνεπεύχομαι
одновременно молить
одновременно приносить обет

ξυνεπικρίνω
помогать судить

ξυνεπιλαμβάνω
вместе приниматься , принимать участие, содействовать, помогать
вместе воздействовать, помочь повлиять

ξυνεπιμελέομαι
вместе заботиться, принимать участие в заботах

ξυνεπιπονέω
вместе работать сверх положенного

ξυνεπίσταμαι
знать как и все, хорошо знать
знать за, сознавать

ξυνεπιστατέω
вместе надзирать, сообща иметь наблюдение

ξυνεπιστρατεύω
одновременно отправляться в поход, воевать в союзе

ξυνεπιτίθημι
вместе накладывать, наваливать
одновременно набрасываться, нападать
использовать также против, воспользоваться
подтверждать

ξυνέπομαι
идти вслед, следовать, сопровождать
следовать, повиноваться
следовать, вытекать, быть последствием
следить за ходом мысли, улавливать, понимать

ξυνεποτρύνω
в то же время побуждать

ξυνεργάζομαι
действовать вместе
содействовать, способствовать
быть пригодным, служить
подвергаться обработке, обрабатываться

ξυνεργάτης
сотрудник, соучастник, помощник

ξυνεργέω
действовать вместе, работать сообща
содействовать, помогать

ξυνεργός
сотрудник, участник, помощник
сообщник
сотоварищ, однокашник

ξυνέργω
связывать, обвязывать, подвязывать, стягивать
соединять, сочетать
охватывать, заключать
закрывать, запирать

ξυνέρδω
содействовать, помогать

ξυνερείδω
сжимать, связывать, прикреплять, пристегивать
смыкать, закрывать
уплотнять, приближать
опираться, прислоняться
сталкиваться
напирать, наскакивать

ξυνέρχομαι
идти вместе
вместе приходить, одновременно прибывать
сходиться, собираться, встречаться
договариваться, вступать в союз
вступать в связь
вступать в брак
спариваться
примиряться
присоединяться, принимать участие
соединяться, сочетаться, сливаться
складываться, составлять в сумме
сходиться, совпадать
спадаться, закрываться, смыкаться

ξύνες


ξύνεσις
соединение, встреча, слияние
рассудок, здравый смысл
благоразумие, здравость
понятливость, сообразительность, ум
понимание, знание
сознание, совесть
отрасль знания, наука

ξυνέστιος
домочадец, сожитель
сотоварищ
хранитель домашнего очага

ξύνετο

ξυνῇ

ξυνήθης


ξυνήϊος


ξυνήκοος

ξυνήων
совместно участвующий, сопричастный, разделяющий

ξυνθνῄσκω
умирать вместе
дотлевать, угасать
ξυνίει


ξυνίειν


ξυνιείς


ξυνιέμεν


ξύνιεν


ξυνοδοτήρ
дающий всем

ξύνοισις
состав

ξυνοπαδός


ξυνός
общий, совместный, касающийся всех, принадлежащий всем

ξυνόφρων
одинаково благосклонный ко всем

ξυνοχαρής
радующий всех
ξυντ-


ξυνών


Ξυπεταιών
житель дема Ξυπέτη

Ξυπέτη
Ксипета

Ξυπέτιος

ξυράω


ξυρεῦνται


ξυρέω
стричь, остригать, брить

ξυρήκης
острый как бритва
наголо остриженный, обритый
ξύρησις
остригание, сбривание волос

ξυροδόκη
ящик для бритв
ξυρόν
бритва


ξυροφορέω
носить с собой бритву

ξυρρ-

ξύρω
стричь, бритьξῦσμα
оскребок, пылинка


ξυσμή
вырезанная черта, буква

Liddell & Scott:

ξυσμήξυσ-μή, , in pl.,

A scratchings, i.e. critical marks in a Ms., AP9.206 (Eupith.); γράμματα λέγεται διὰ τὸ γραμμαῖς καὶ ξυσμαῖς τυποῦσθαι D.T.630.28 (v.l. -οῖς ap.Sch.). II scab, as a term of abuse, Sophr.53.
источник: 50:1:421

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,