Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Δ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

δ
дельта

δ΄


δα


δᾶ

δαγύς
восковая кукла

δᾴδιον
небольшой факел

δᾳδίς
факельное празднество

δᾳδουχέω
нести факел

δᾳδουχία
несение факелов, факельное шествие
δᾳδοῦχος
факелоносец

δᾳδοφορέω
нести факел

δᾳδοφόρος

δᾳδώδης
горючий, легко воспламеняющийсяΔάειρα
Знающая, Просвещенная

δαείωδαήμεναι

δαήμων
знающий, сведущий, опытный

δαῆναι


δαήρ
брат мужа, деверьδάηται

δαΐ


δαί

Δαιδάλειος
дедалов

δαιδαλέοδμος
с искусно созданным ароматом

δαιδάλεος
искусно сделанный, мастерски исполненный, художественный, замечательной работы
искусный, умелыйδαιδάλλω
искусно отделывать, художественно украшать
приукрашивать
возвеличивать, прославлять
быть искусным

δαίδαλμα
художественное изделие, произведение искусства

δαιδαλόεις
искусно выполненный, отделанный

δαίδαλον


δαίδαλος


Δαίδαλος
Дедал


δαιδαλόχειρ
искусный, умелый

δαιδαλόω
украшать, возвеличивать, прославлятьδαΐζω
делить, разделять, распределять
рассекать, разрубать
разрывать, рвать
разорять, опустошать
истреблять, убиватьδαϊκτάμενος
убитый в бою

δαϊκτήρ
раздирающий

δαϊκτής

δαΐκτωρ
мучительный, жестокий
δαιμονάω
находиться во власти божества, быть одержимым, безумствовать, неистовствовать
δαιμονίᾳ


δαιμόνια
чрезвычайно, страшно

δαιμονίζομαι
обожествляться

δαιμονικός
сверхъестественный, божественный
исходящий от злого божества
одержимый нечистой силой

δαιμόνιον
божество
демон, гений, дух
божественное начало, бог
злой дух, бес
δαιμόνιος
божественный, божеский, ниспосланный божеством
роковой, ужасный
необыкновенный, удивительный, замечательный


δαιμονιώδης
бесовский

δαιμονίως
божеским определением, по воле божества
необыкновенно, поразительно, чрезвычайно

δαιμονοβλάβεια
ниспосланное богами безумие

δαίμων
бог, богиня
божество
дух, гений, демон
божеское определение, роковая случайность
злой рок, несчастье
душа умершего

δαίνυμι
разделять пищу, устраивать
угощать
пировать
есть, вкушать
пожирать, сжигать

δαΐξαι

δαίομαι


δάϊος
губительный, истребительный
враждебный, вражеский
злополучный, несчастный
неприятель, враг

δαϊόφρων
скорбный
Δαῖρα


δαίρω


δαΐς
факел
смолистая лучина
бой, схватка

δαίς
пир, пиршество
угощение, яства

δαῖσαι

δαισθείς

Liddell & Scott:

δαίσιμοςδαίσιμος or δαίσιος,

A eatable, Hsch., EM352.29.
источник: 15:1:101

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,