Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Κ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Κ
каппа

κ΄


κα

καβ-


Κάβαλες
кабалы

Καβάλιοι
кабалии
καβάλλης
лошадь
κάββαλε


καββαλικός
опытный в опрокидывании противника
Καββαλοῦσα
Каббалуса, «Остров борцов»

καββάς

Κάβειρα
Кабиры

Κάβειροι
Кабиры

Καβηλέες
кабелеи

Καβησόθεν
из города Кабеса
Καβύλη
Кабила

κάγ


κἀγαθόςκάγκανος
высушенный, сухой

καγχάζω
громко смеяться, хохотать
насмехаться

καγχαλάω


{*}καγχρυ-

κἀγώ


κάδ
{*}καδδίζω
решать голосованием
κάδδιχος
каддих

κάδδος
сосуд, избирательная урна

καδδραθέτην


καδδῦσαι


καδεστάςκαδίσκος
судебная урна

Καδμεία
Кадмия, Кадмея

Καδμεῖοι
кадмейцы, потомки Кадма, фиванцы

Καδμεῖος
кадмов, кадмейский, фиванский

Καδμείωνες

Καδμήϊος


Καδμηΐς
кадмеянка, фиванка
дочь Кадма, Семела
Кадмеида, Беотия
Καδμογενής
рожденный Кадмом, ведущий свой род от Кадма
фиванский

Κάδμος
Кадм
κάδος
ваза, кувшин

κᾶδος


Καδούσιοι
кадусии
Κάδυτις
Кадитий
Κάειρα
происходящая из Карий, карийская
кариянка
{*}κάζομαι
блестеть, блистать

καήμεναι


καθ-


καθ΄


καθ΄...
в целом
общий

καθά
как, сообразно, в зависимости от

καθαγιάζω


καθαγίζω
совершать приношение, торжественно приносить в дар
сжигать в виде жертвы
предавать огню, сжигать
хоронить, погребать

καθαγισμός
погребальное жертвоприношение, тризна

καθαγνίζω
очищать
приносить на алтаре, сжигать в жертву

καθαιμακτός
окровавленный

καθαιμάσσω
обагрять кровью
разбивать в кровь
ранить до крови, окровавливать

καθαιματόω
обагрять кровью
ранить до крови, разбивать

κάθαιμος
покрытый кровью, окровавленный
кровавый

καθαίρεσις
разрушение, снос, уничтожение
уменьшение, убывание
исхудание
умерщвление, убийство
отнимание
καθαιρέτης
истребитель, покорительκαθαιρέω
снимать
уменьшать, укорачивать
опускать, закрывать
низвергать, разрушать, сносить
сокрушать
опрокидывать, побеждать
подавлять, укрощать, смирять
свергать, низлагать
убивать, умерщвлять
истреблять, изгонять
подвергать осуждению, приговаривать к наказанию, осуждать
осуждать, обрекать, вынуждать
отменять
ослаблять, подрывать
изнурять, истощать
схватывать
завладевать, захватывать
достигать, осуществлять

καθαίρω
чистить, мыть, омывать
очищать от примесей
очищать, опорожнять
очищать, освобождать
смывать
очищать, подстригать
очищать, окуривать
очищать
очищать, возвышать
задавать трепку, крепко пробирать, сечь
καθάλλομαι
соскакивать, спрыгивать
срываться, обрушиваться

καθαμέριος


κάθαμμα
узел
καθαμμίζω
засыпать песком

Liddell & Scott:

καθαμμίζωκαθαμμίζω,

A cover with sand, ἑαυτά Arist.HA620b29, prob. in Antig.Mir.48.
источник: 36:1:90

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,