Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Η / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ἤ...
что-ли

ἦ...
ведь, конечно, пожалуй
разве? неужели?

Η
«эта»


чем, нежели
кроме, исключая, по сравнению
или, ли
или, а то, а иначе, в противном случае
ли
эй


действительно, поистине, право, конечно
разве, …ликуда
как, подобно тому как
ввиду этого, поэтому
поскольку, в той мере как
насколько, как можноἦα


ᾖα

ἥαται

ἥβα


ἠβαιόν
мало, чуть

ἦβαιός
малый, ничтожный

ἡβάσκω
становиться юношей, достигать возмужалости, созревать
крепнуть, усиливаться

ἡβάω
быть в юношеском возрасте, быть возмужалым, быть во цвете лет
пышно расти
сохранять юношескую свежесть, быть в полной силе
шуметь, бушевать

ἥβη
юность, молодость
юношеская сила, свежесть, бодрость
отроческий возраст
возраст
юношество, молодежь
пышность, великолепие
лобок

Ἥβη
Геба

ἡβηδόν
по достижении возмужалости, в зрелом возрасте
ἡβητήρ
юноша, отрок
ἡβητήριον
гебетерий, место для собраний и увеселений молодежи

ἡβητής
юношеский

ἡβητικός
юношеский, отроческий

{*}ἡβός
возмужалый, зрелый

ἠβουλήθην


ἠβουλήθην...


ἠβουλόμην


ἠβουλόμην...


ἡβυλλιάω
быть совсем молоденьким

ἡβώοιμι


ἠγάασθε


ἤγαγον


ἠγάθεος
целиком посвященный божеству, священнейший
ἠγάμην

ἤγανον


ἠγάπευν


ἠγασάμην


ἠγᾶσθε


ἠγάσθην


ἠγασσάμην


ἤγγειλα


ἤγγικα


ἥγε


Ἡγέλοχος
Гегелох
ἡγεμονεία


ἡγεμόνευμα
ведение, сопровождение

ἡγεμονεύς


ἡγεμονεύω
идти впереди, быть провожатым, вести
указывать
предводительствовать, быть во главе, командовать
править, управлять

ἡγεμονέω
ἡγεμονία
предводительство, руководство, управление
начальствование, командование
правление, царствование
право председательствования
политическое верховенство, первенство, гегемония
войсковая часть
ἡγεμονικόν
руководящее начало
управляющая духовная сила, разум

ἡγεμονικός
способный вести, могущий направить
способный руководить, умеющий управлять
пользующийся авторитетом
руководящий, ведущий
имеющий опыт, звание военачальника

ἡγεμονικῶς
как подобает начальнику

ἡγεμόνιος
сопровождающий, проводник
ἡγεμόσυνα
благодарственная жертва за водительство в пути

ἡγεμών
вожатый, проводник
руководитель, наставник
возница
предводитель, глава, вождь
начальник, командующий
правитель
наместник
император, цезарь
вожак
главный, руководящий
ведущий, направляющий

ἡγέομαι
идти впереди, предшествовать, предварять
идти впереди, указывать дорогу, вести
руководить, управлять
предводительствовать, начальствовать, стоять во главе, командовать
господствовать, владычествовать, обладать гегемонией
править, управлять
иметь превосходство, преобладать, быть первым
полагать, признавать, считать
верить, веровать
считать нужным, находить правильным
почитать, чтить

ἠγερέεσθαι


ἠγερέθομαι
собираться, сбегаться, толпиться

ἤγερθεν


ἠγέρθην


Ἠγερία{*}ἡγέτις
правительница, хозяйка

ἡγηλάζω
вести
вести, влачить, терпетьἩγήμων
Гегемон

Ἡγησίας
Гегесий

ἡγησίλεως
уводящий к себе людей

Ἡγησίλεως


Ἡγησίπολις
Гегесиполь, «Правитель города»

Ἡγήσιππος
Гегесипп

Ἡγησιπύλη

Ἡγησίστρατος
Гегесистрат

ἡγήτειρα
ведущая, направляющая, указывающая путь

ἡγητέον


ἡγητήρ
вожатый, проводник
вождь, предводитель
ἡγητής

ἡγήτωρ
предводитель, начальник
проводник
вождь, наставник
Ἦγις


ἦγμαι
ἦγξα


ἦγον


ἠγοράασθε


ἠγορόωντο
ἤγουν
или же, или пожалуй, собственно говоря, вернее

ἥγχουσα


ἠγώ


Liddell & Scott:

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,