Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Ξ / 1 2 3 4 5 6 7 8

Ξ
кси
ξαίνω
чесать, расчесывать
ткать
молотить
бить, колотить
бороздить
ξανάω
утомлять ударами


Ξανθίας
Ксантий

Ξανθίδιον


ξανθίζω
окрашивать в светло-русый цвет, делать золотисто-желтым
поджаривать до красноты, подрумянивать на огне

Ξανθικός
ксантик

Ξάνθιοι
ксантии, жители города Ξάνθος

Ξάνθιον
Ксантийская равнина

Ξανθίππη
Ксантиппа

Ξανθιππίδης
Ксантиппид

Ξάνθιππος
Ксантипп
ξάνθισμα
золотисто-желтый цвет, белокурость
ξανθογέως
с золотисто-желтой, красноватой почвойξανθόθριξ
русокудрый, светловолосый

ξανθοκάρηνος
светлоголовый, светловолосый
ξανθοκόμης


ξανθόκομοςξανθός
золотисто-желтый, огненного цвета
светловолосый, рыжекудрый
светлорусый, белокурый, рыжеватый
буланый, гнедой
рыжий
золотистый

Ξάνθος
Ксант, Ксанф
Ксант


ξανθοφυής
золотисто-желтый по природе, натурального золотистого цвета

ξανθοχίτων
в желтой одежке, с румяной кожицей


ξάντης
чесальщик шерсти

ξαντική
искусство чесания шерсти

ξαντικόν
чесание шерсти
ξάντρια
чесальщица шерсти

Ξαράνδας
Ксаранд

ξάσμα
чесаная шерстьξειναπάτης


ξεινήϊον


ξεινι-

ξεινο-

ξεναγέτας


{*}ξεναγέτης
гостеприимный

ξεναγέω
сопровождать гостей, служить проводником
быть ксенагом, командовать войсками иноземных наемниковξεναγός
проводник чужеземцев
ксенаг
ξεναγωγός


ξεναπατας???


{*}ξεναπάτης
обманывающий чужеземцев
обманывающий гостя, нарушитель законов гостеприимства

ξεναπατία
притеснение чужеземцев

ξεναρκής
защищающий иностранцев

Ξέναρχος
Ксенарх
ξένη
чужеземка, иностранка
чужой край, чужбина


ξενηλασία
изгнание чужеземцев
изгнание из страны, выселение

ξενηλατέω
изгонять чужеземцев

ξενία
гостеприимство, радушный прием
положение чужеземца, иностранное гражданство
чужая сторона, чужбина

ξένια
подарки гостю, угощение
гостеприимство, радушный приемξενίζον
странность, необычность

ξενίζω
принимать в качестве гостя, оказывать гостеприимство, радушно принимать
быть чужеземцем
быть странным, необычным, новым
повергать в изумление, поражать, удивлять

ξενίη


ξενικά
налог на иностранцев

ξενική
узы гостеприимства, дружба
ξενικόν
войско иноземных наемников
класс иноземцев
суд для разбора дел иностранцев
иноземное происхождение, чужестранный характер

ξενικός
касающийся иностранцев
набираемый из иностранцев, наемный
покровительствующий чужеземцам, охраняющий законы гостеприимства
гостеприимный, радушный
чужеземный, иностранный, чужой
международный, общедоступный

ξενικῶς
по-иностранному, на чужеземный лад

ξένιον
подарок гостю, дар гостеприимства

ξένιος
предназначенный для гостей, гостеприимный
связанный узами взаимного гостеприимства
стоящий на страже законов гостеприимства, охраняющий чужеземцев
чужеземный, чужой
ξένισις
прием, угощение гостя, иностранца

ξενισμός
необычность, новизна
ξενιτεία
проживание, военная служба в чужих странах
ξενιτεύω
жить за границей
служить наемником в иноземных войсках

ξέννος


{*}ξενοδαΐκτης
убивающий чужеземцев

ξενοδαίτης
пожирающий чужеземцев
ξενοδοκέω
оказывать гостеприимство, радушно принимать у себя
свидетельствовать

ξενοδοκία
оказывание гостеприимства иностранцам, гостям

{*}ξενοδόκος
оказывающий гостеприимство, хозяин

Liddell & Scott:

ξενοδόκοςξενο-δόκος, Ion. and Ep.ξεινοδόκος, ,

A one who receives strangers, host, ἵνʼ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες ξεινοδόκοι καὶ ξεῖνος Od. 8.543 ; ξεῖνος μιμνήσκεται ἤματα πάντα ἀνδρὸς ξεινοδόκου 15.55, cf. Il.3.354, Od.8.210, Theoc.16.27, Jul.Or.2.96a, AP 10.15 (Paul. Sil.):—later ξενο-δόχος, Ph.2.17, al.; head of a ξενοδοχεῖον, Just.Nov.7.1, al. II witness, Simon.84.7, cf. Hsch.—The forms ξενοδόχος, -δοχέω, -δοχία are condemned by Moer.p.271 P., Thom.Mag.p.251 R. ; cf. ξενηδόκος.
источник: 50:1:90

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,