Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Ο / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ὀ-


Ο
омикрон

этот, тот, такой, он
этот, тот, данный, упомянутый, известный тебе
слово, выражение, изречение
около
часть, элемент
достояние, состояние, имущество, дела, обстоятельстваὂ μικρόν
омикрон
ὄα


ὀά
увы, о горе
кромка, край
ὄαρ
подруга, супруга, жена

ὀαρίζω
вести разговор, беседовать
вращаться в кругу, общаться
ὀαρισμός
беседа, речь

ὀαριστής
собеседник, сотоварищ

ὀαριστύς
разговор, беседа
содружество, среда, круг
Ὄαρος
Оар

ὄαρος
разговор, беседа, речь
песня

Ὄασις
Оасис
ὀβελίας
поджаренный на вертелеὀβελισκολύχνιον
вертел с насаженным на него светильником

ὀβελίσκος
небольшой вертел
клинок
ножка циркуля
обелиск, железная монета
обелискὀβελός
вертел, рожон
обелиск
обелиск

ὀβολιαῖος
весом в один обол

ὀβολίας
ценой в один обол


ὀβολός
обол

ὀβολοστατέω
взвешивать оболы, заниматься мелочным ростовщичеством
ὀβολοστάτης
взвешиватель оболов, мелочный ростовщик

ὀβολοστατική
ростовщичество

ὀβολοστάτις
ростовщица

ὄβρια

ὀβρίκαλα
детеныши диких зверей, зверята


ὀβριμοεργός
дерзновенный, нечестивый, преступный

ὀβριμόθυμος
могучий духом, мужественный, отважный


ὀβριμοπάτρη
дочь могущественного отца

ὄβριμος
могучий, мощный
огромный, тяжелый
бурный, неистовыйὀγδοαῖος
совершающийся на восьмой день

ὀγδοάς
восьмерка, восьмерица
ὀγδόατος

ὀγδοήκοντα
восемьдесят
ὀγδοηκονταέτης
восьмидесятилетний


ὀγδοηκοντατάλαντος
стоящий восемьдесят талантов
ὀγδοηκοντούτης

ὀγδοηκοστός
восьмидесятыйὄγδοος
восьмой

ὀγδώκοντα


ὀγδωκονταέτης


ὀγδωκονταέτις


ὅγε
он, сам, этот

Ὄγκα
Онка
ὀγκάομαι
кричать, реветь
ὀγκηθμός
крик, рев
ὀγκηρόν
пышность, роскошь

ὀγκηρός
раздутый, большой, крупный
надутый, пышный

ὀγκηρῶς
пышно, роскошно
ὀγκηστής

ὀγκητής
кричащий, ревущий


ὄγκιον
ящик для наконечников стрел и прочего оружия

ὄγκος
загнутый назад зубец стрелы, кривой наконечник, крюк стрелы
угол
груда, куча, масса
сумма, общее количество, итог
величина, размеры
тело, кусок, ком
протяжение, объем
ноша, бремя, тяжесть, багаж
атом
величие, достоинство значение, авторитет
гордость
выспренность, высокий стиль

ὀγκότατος
крайне напряженный, весьма сильный

ὀγκότερος
более напряженный, расширенный, увеличенный
ὀγκόω
раздувать, расширять, увеличивать в объеме
возвеличивать, превозносить, превозноситься, гордиться, кичиться
преисполнять, наполнять

ὀγκύλλομαι
гордиться, зазнаватьсяὀγκώδης
набухший, раздутый
крупный, полный, толстый
надутый, кичливый, чванный
полный достоинства, величавый

Liddell & Scott:

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,