Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Γ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

γ
гамма

γ΄


γα


γᾶ


Γᾶ

Γάβαι
Габы
Γαβηνοί
жители города Габы

γάγγαμον
сетка для ловли устриц, сеть, путы
Γάγγης
Ганг
γάγγραινα
разъедающая язва, гангрена
Γάδαρα
Гадары

Γαδαρηνοί
жители города ГадарыΓάδειρα
Гадиры

Γαδειραῖος
гадирский

Γαδειρικός


Γαδειρίς
гадирская

Γαδειρόθεν
из Гадир
γάζα
царская казна, казнохранилище
денежная сумма

Γάζα
Газаγαζοφυλακέω
быть хранителем царской казны

γαζοφυλάκιον
казнохранилище, сокровищница

γαζοφύλαξ
хранитель казны
γαθέω


γαῖα


Γαῖα

γαιάοχος

γαίη


γαίη...
γαιήϊος
рожденный землей

γαιήοχος
объемлющий землю, земледержец
охраняющий землю

γαιονόμος
обитатель земли

γάϊοςγαῖσος
метательное копье

Γαίσων
Гесон

γαίων
радующийся, наслаждающийся
γάλα
молоко
млечно-белый сок
γαλαθηνός
питающийся молоком, грудной, находящийся в младенческом возрастеγαλάκτινος
молочно-белый
γαλακτοειδής
белый как молоко


γαλακτόομαι


γαλακτοπαγής
цвета свернувшегося молока
γαλακτοπότης
питающийся молокомγάλακτος

Liddell & Scott:

γαλακτοτροφέωγᾰλακτο-τροφέω,

A nourish with milk, LXX 4 Ma.13.21, Ph.2.82 (Pass.), PTeb.399.4 (ii A. D.).
источник: 13:1:100

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,