Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Μ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Μ
мю

μ΄

μά


μᾶ

μαγαδίζω
играть в интервале октавы

μαγάδιον
кобылка, подставка для струн

μάγαδις
магадида

μάγαρον


μαγάς
μαγγανεία
ворожба, колдовство

μαγγάνευμα
ворожба, фокус, хитрая уловка

μαγγανεύω
колдовать, ворожить
морочить, обманывать
фальсифицировать
Μαγδαλά
Магдала

Μαγδαληνή
жительница Магдалы

μαγδαλία


Μάγδωλος
Магдолμαγεία
магия, учение магов
колдовство, ворожба


μαγειρεῖον
кухня, харчевняμαγειρεύω
быть поваром, стряпать
быть мясником

μαγειρική
поварское искусство

μαγειρικός
поварской, кухонный
знаток поварского искусства

μαγειρικῶς
по-поварски


μάγειρος
повар
мясникμάγευμα
ворожба, колдовство, волшебство
чары, приворотное зелье

μαγεύς
стирающий, вытирающий
μαγευτική
магическое искусство
μαγεύω
быть сведущим в магическом искусстве, быть магом
ворожить, колдовать
чарами вызывать, околдовыватьμαγικός
магический
μαγίς
жертвенный пирог
стол
μάγνης
магнит

Μάγνης
магнесийский
уроженец Магнесии, магнесиец
Магнет

Μαγνησία
Магнесия

Μαγνήσιος
магнесийский

Μάγνησσα


Μαγνήτης


Μαγνητικός

Μαγνῆτις
магнесийская

Μάγοι
маги

μάγος
маг
чародей, снотолкователь, звездочет, прорицатель
лжемудрец, лжепрорицатель
волхв
магический, волшебный, чудодейственный

Μᾶγος


μαγοφόνια
избиение магов
μαδαρός
расплывающийся, растекающийся, дряблый
гладкий, безволосый

μαδάω
течь, растекаться, выпадать, быть плешивым

μάδδα

μαδηγένειος
с гладким, безволосым подбородком, безбородый
μαδιγένειος


Μάδυτος
Мадит


μάζα


μᾶζα...
тесто
лепешка, ячменный хлебLiddell & Scott:

μαζεινόςμαζεινὸς βοῦς· ὁ ἐξ ἀλφίτων, Hsch. Μαζεύς,

A = Ζεύς (Phryg.), Id.
источник: 45:1:102

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,