Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Ε / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Ε
эпсилон

ой, ах, увы

ἕ...


ἐᾷ


ἔα
как, о
о, ах

ἔα...


ἐάᾳ


ἐάαν


ἐάγην


ἔαδα


ἕαδον


ἐάλην


ἑάλωκα


ἑαλώκειν


ἑάλων


ἐᾶν


ἐάν
если
ли, не …ли
ли …или
бы, ни
ἑάνδανων

ἑανός
облегающий, мягкий
гибкий, гнутый, изогнутый
одежда, платье

ἐάνπερ
если только, в случае же, разве только

ἔαξα


ἔαρ
утро
весна
весенняя свежесть, красота, цвет
ἐαρίδρεπτος
срываемый весной, весенний

ἐαρίζω
проводить весну
цвести, расцветать

{*}ἐαρινά
весной, по-весеннему

ἐαρινός
весенний, вешний
ἔας


ἔασα


ἐᾶσα


ἔασι


ἔασκον

ἕαται


ἔατε


ἐατέος
от которого нужно отказаться
который нужно предоставитьἑαυτοῦ
себя самого, себя самой
свой
друг друга, взаимно

ἑάφθη


ἐάφθη...
навалился, упал

ἐάω
допускать, позволять, предоставлять
предоставлять, уступать, отдавать
отпускать
оставлять, покидать, отказываться
обходить молчанием, оставлять без внимания
оставлять неприкосновенным, не трогать

ἐάων


ἑάων...
благ, милостей
ἔβαλλον


ἔβαλον

ἔβαν


ἔβασαν...
ἑβδομαγενής
рожденный в седьмой день

ἑβδομαγέτης
«руководитель седьмого дня»ἑβδομαῖος
приходящийся на седьмой день
ἑβδομάς
число семь, семерка, неделя, семилетие
ἑβδόματος
ἑβδόμη
седьмой день месяцаἑβδομήκοντα
семьдесятἑβδομηκοντάκις
семьдесят раз

Ἑβδομηκοντακωμῆται


ἑβδομηκοντούτης
семидесятилетний

ἑβδομηκοντοῦτις
семидесятилетняя

ἑβδομηκοστόδυον
одна 72-я часть
ἕβδομος
седьмой

ἔβενος
эбеновое дерево
ἔβην

ἐβησάμην


ἔβησαν


ἐβήσετο...


ἐβησόμην


ἐβησόμην...

ἐβίων


ἐβλάβην


ἐβλάστηκα


ἐβλάφθην


ἐβλήθην


ἐβλήμην

ἐβουλήθην


ἐβουλήθην...


ἐβουλόμην


ἐβουλόμην...


Liddell & Scott:

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,