Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Α / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

α
альфа


ах, о


ἀ-
не-
равно-, одно-, совместно, со-
сильно, весьма

ἅ ἅ
ха-ха
ᾰ̓γορᾰ́ζω


ᾰ̓γοραῖος


ᾰ̓γορανόμος


ᾰ̓γορεύω


ᾰ̓νᾰσταυρῐ́ζω


ᾰ̓νᾰσταυρόω


ᾰ̓νᾰσταύρωσῐς


ᾰ̓ποσταυρόω


Ᾰ̓ρῐστόμᾰχος

ἀάατος
неприкосновенный, запретный, заповедный, священный
безвредный, безопасный, безобидный
ἀαγής
несокрушимый, твердый, крепкий
ἀάζω
выдыхать


ἄαπτος
неприкосновенный, неприступный, неодолимый
ἄασα


ἀάσθην


ἀασμός
выдох, дыханиеἀάσχετος


ἄαται


ἀᾶται

ἄατος

ἀάω
вводить в заблуждение, помрачать
поражать, карать
впадать в безумие

ἅβα


Ἄβα

ἀβαθής
лишенный глубины, двух измерений
Ἄβαι

ἀβακέω
быть в неведении, ничего не знать
ἀβακής
бессловесный, простоватый, наивный
ἀβακίζομαι


ἀβάκιον


ἀβάκχευτος
неохваченный вакхическим исступлением
непосвященный в вакхические таинства
ἀβάλε
о, если бы, о, пусть бы
Ἄβαντες
абанты

Ἀβαντίδας
Абантид

Ἀβαντίς
Абантида, Эвбея

ἄβαξ
абак, счетная доска

ἀβάπτιστος
не погружающийся в воду, нетонущий
не отягощенный напитками, трезвыйἀβαρής
невесомый
необременительный, нетягостный

Ἀβαρίς
Абарид

Ἀβαρνίς
Абарнида

Ἄβας
Абант

ἀβασάνιστος
неисследованный, неиспытанный
не подвергаемый пыткам, неприкосновенный

ἀβασανίστως
без испытания, не проверив

ἀβασίλευτος
неподвластный царю, не управляемый царями


ἀβασκάντως
не вызывая зависти

ἀβάστακτος
невыносимый, непосильный
ἄβατα
святилище
ἄβατος
непроходимый, недоступный
запретный, заповедный, священный
неприступный, целомудренный, непорочный, чистый
необъезженный
мешающий ходить, сковывающий движения

ἀβαφής
некрепленный, некрепкий, слабый

ἀββᾶ
отец
ἀβδέλυκτος
не вызывающий отвращения

Ἄβδηρα
Абдеры

Ἀβδηρίτης
абдерит, уроженец города Абдеры
простак, простофиля

Ἀβδηριτικόν
нечто абдеритское, глупость

Ἀβδηριτικός
абдерский, простоватый, глуповатый

Ἀβδηρόθεν
из Абдер
ἀβέβαιον
непостоянство, непрочность

ἀβέβαιος
подвижный
непостоянный, ненадежный, непрочный
переменчивый, ветреный

ἀβεβαιότης
неустойчивость, непостоянство

ἀβεβαίως
непостоянно, неустойчиво, переменчиво

ἀβέβηλος
священный, неприкосновенный, заповедный

ἀβελτερία
глупость, тупоумие
ἀβέλτερος
глупый, тупоумный

ἀβελτέρως
глупо

ἀβελτηρ-


Ἀβεντῖνον


Liddell & Scott:

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,