Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Τ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Τ
тау

τά


τᾷ


ταβέρνα
гостиница

Ταβιτί
Табити

τάβλα
игральная доска

Ταβλιόπη
Таблиопа

τἀγᾰθ


τἀγαμέμνονος


τάγε


ταγείς


τᾱγεία
предводительство, командование

τᾱγεύω
предводительствовать, командовать
назначать предводителями, ставить во главе отрядов

Τᾰγηνισταί
«Поджариватели»

τάγηνον
сковорода

τάγης


τἄγκιστρα


τάγμα
строй, отряд, воинская часть
манипул, легион
установление, предписание, указание
установленная сумма, размер взноса
порядок, очередь

ταγμᾰτικός
воинский

τᾰγοῦχος
предводитель, командующий

τάγυρι
чуть-чуть, капелька

Ταγώνιος
Тагоний

τᾱγά


τᾱγέω
быть предводителем, вождем

τᾱγή
боевой порядок, строй, войско
командный состав, предводители
область, провинция, наместничество

τᾱγός
предводитель, вождь, повелитель
верховный вождь, главнокомандующий

τάδε


τᾷδε


τἀδελφοῦ


ταδί


τἄδικον


τᾰθείς


Τάθη


ταί


Ταίνᾰρον
Тенар

Ταίνᾰρος


ταινία
лента, повязка
флажок
узкая полоса земли, отмель, коса
«лента»

ταινιάζω


ταινίδιον


ταινιοειδής


ταινίον


ταινιόπωλις
продавщица лент

ταινιόω
украшать лентой, венчать головной повязкой

ταινιώδης


ταινιωτικός


ταῖσι


ταἴτιον


τἀκ


τἀκάτειον


τάκεαι


τἀκεῖ


τἀκείνων


τακείς


τᾰκερός
тающий во рту, нежный
млеющий, томный

τᾰκερῶς
томно, нежно

τᾰκῆναι


τάκιστα


τακτέον


τακτικά
искусство командования войсками, тактика

τακτική


τακτικόν


τακτικός
строевой
тактический
разбирающийся в тактике

τακτός
предписанный, установленный, определенный

τάκω


τᾰλᾰεργός
трудолюбивый, выносливый в работе
неутомимый в трудах, много потрудившийся

ταλα(ι)


Τᾰλαιμένης
Талемен

τάλαινα


Τᾰλᾰϊονίδης
сын Талая

τᾰλαιπᾰθής
многострадальный

τᾰλᾰιπωρέω
переносить страдания, страдать, терпеть
причинять страдания, заставлять страдать, страдать, мучиться

τᾰλαιπωρία
страдание, мучение, мука

τᾰλαίπωρος
многострадальный, несчастный

τᾰλαιπώρως
мучительно, с трудом

τᾰλαίφρων
многострадальный, несчастный
дерзновенный

τᾰλᾰκάρδιος
много вынесший, многострадальный
многотерпеливый, закаленный в испытаниях

τάλαν


τᾰλᾰνίζω
называть себя несчастным, жаловаться, сетовать

ταλάντατος


*τᾰλαντεία
подвешенность, висение в воздухе

τᾰλαντεύω
колебать, качать
мерить, измерять, определять
наклоняться, склоняться

τᾰλαντιαῖος
стоимостью в один талант
вносящий залог в один талант
весом в один талант
мечущий камни весом в талант

τάλαντον
весы
талант
талант

τᾰλαντοῦχος
держащий весы, определяющий исход

τᾰλαντόω
колебать, качать

τᾰλάντωσις
колебание, качание

τᾰλᾰός
горемычный, несчастный

Τᾰλᾰός
Талай

τᾰλᾰπείριος
много испытавший, многострадальный

τᾰλᾰπενθής
исстрадавшийся, удрученный горем

τᾰλᾰρίσκος
корзинка, плетенка

τάλᾰρος
корзина, плетенка

τᾰλᾰσία
шерстопрядение

τᾰλάσιος
шерстопрядильный

τᾰλᾰσῐουργέω
прясть шерсть

τᾰλᾰσῐουργία


τᾰλᾰσῐουργική
искусство прядения шерсти

τᾰλᾰσῐουργικός
шерстопрядильный

τᾰλᾰσῐουργός
прядущий шерсть

τᾰλᾰσίφρων
крепкий духом, терпеливый, выносливый, стойкий

τᾰλάσσω


τᾰλάφρων


τᾰλαύρῑνον
стойко, мужественно

τᾰλαύρῑνος
крепкокожаный, со щитом из крепкой кожи, неуязвимый в бою
неукротимый, жестокий
толстый, крепкий

τἀληθές


Ταλθῠβιάδαι
Талфибиады

Ταλθύβιος
Талфибий, Талтибий

ταλιθά
девушка, девочка

τᾱλικ


τᾶλις
взрослая девушка, невеста

τἄλλα


τἀμά


τἄματα


ταμέειν


ταμεῖν


τἄμεινον


τᾰμεῖον
внутренняя комната

Liddell & Scott:

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,