Категория древнегреческого словаря 'занятие, профессия'

все категории: -άγρα | -τρια | -αινα | -αρχης | -ηθρα | -μων | -λατρης | -βάτης | -κρατία | -τωρ | инструменты | семья | драгоценные камни | одежда | ювелирные украшения | занятие, профессия | оружие | атмосферные явления | животные | цвета | тело | металлы | цветы | скелет | музыканты | музыкальные инструменты |
добавить слово + скачать в pdf за 30 руб.


1) ἄγγελος — вестник, посланец, гонец; весть, известие, сообщение; ангел

2) ἀγός — предводитель, вождь

3) ἀγρέτης — полководец

4) ἀγρεύς — охотник, ловец

5) ἀγροτέρα — охотница

6) ἀγρῶστις — охотница

7) ἀγωγεύς — переносящий тяжести, грузчик, носильщик; повод, привязь, поводок

8) ἀγωγός — ведущий, приводящий; вызывающий; влекущий, привлекательный; провожатый, проводник

9) ἀγωνιστής — участник соревнования, соперник; спорящая сторона, участник спора; борец, защитник, ревнитель; мастер, знаток; актер

10) ἀγωνοθέτης — агонотет; судья, вершитель, арбитр

11) ἀηδών — соловей; певец; песня, стихотворение; свирель, флейта

12) ἀθλητήρ — участник состязания, борец

13) ἀθλητής — участник состязания, борец; мастер, знаток

14) αἱρεσιάρχης — глава

15) ἀκεστής — целитель, починщик, штопальщик

16) ἀκέστρια — штопальщица, швея

17) ἀκέστωρ — целитель, спаситель

18) ἄκουσμα — слышимое, слышанное, звуки, мелодия, музыка, сообщение, рассказ, слух, изречение; певец, музыкант

19) ἀκρόαμα — воспринимаемое слухом, слышимое, слышанное; певец, чтец, музыкант

20) ἄκτωρ — предводитель, вождь

21) ἀλείπτης — алипт, умащиватель, учитель гимнастики; учитель, наставник

22) ἀλείπτρια — алиптра, умащивательница

23) ἁλιεύς — морской; мореход, моряк; рыболов, рыбак; «рыболов»

24) ἁλιτυπος — бьющий море, гребец, мореход

25) ἁλιφθόρος — морской душегуб, пират

26) ἀλλαντοποιός — колбасник

27) ἀλφιτεύς — мельник

28) ἁμαξοπηγός — тележный мастер, тележник

29) ἀμητήρ — жнец

30) ἀμπελουργός — виноградарь

31) ἀναβολεύς — стремянный, конюх

32) ἄναξ — повелитель, владыка; предводитель, вождь, начальник, глава; хозяин, господин

33) ἄνασσα — владычица, повелительница; царица; госпожа, хозяйка, предводительница

34) ἀνήρ — мужчина; человек; взрослый мужчина, муж; истинный мужчина, настоящий, храбрый муж, доблестный человек; муж, супруг; возлюбленный, любовник; звания

35) ἀνθοβάφος — окрашивающий в яркие краски, красильщик

36) ἀνθρωποδαίμων — человекобог, человек, ставший божеством

37) ἄνθρωπος — человек; мужчина; раб, слуга

38) ἀντίδικος — юридическая сторона; обвинитель, истец; противник, враг

39) ἀοιδός — певец, песенник; заклинатель, чародей; поющий, сладкозвучный; воспетый, прославленный

40) ἀπολυμαντήρ — чистильщик, уборщик

41) ἀποπληρωτής — исполнитель

42) ἁρματηλάτης — управляющий колесницей, возница

43) ἁρμοστής — гармост; правитель, наместник, предводитель

44) ἀροτήρ — земледелец, пахарь; родитель, отец

45) ἀρουροπόνος — земледелец, пахарь

46) ἄρταμος — мясник, повар

47) ἀρτοκόπος — хлебопек, пекарь, булочник

48) ἀρχηγέτης — основатель, родоначальник; первопричина, творец; предводитель, вождь

49) ἀρχιτέκτων — зодчий, строитель; устроитель, руководитель; арендатор театра

50) ἀρχός — предводитель, начальник, вождь, вожак; анальное отверстие

51) ἄρχων — предводитель, начальник, вождь, командир; правитель, владыка, царь; архонт

52) ἀσκητής — обученный, приобретший навыки; борец, атлет

53) ἀσπαλιευτής — рыболов, рыбак

54) ἀστάνδης — гонец

55) αὐλητής — флейтист

56) αὐλητρίς — флейтистка

57) αὐλίτης — скотник

58) ἀφηγητήρ — предводитель

59) ἀφίδρυμα — точное воспроизведение, копия, модель

60) βαλανεύς — банщик

61) βάναυσος — ремесленный, ручной; ремесленнический; некультурный, пошлый, низкий, грубый; презрительный, привередливый; ремесленник

62) βάρδος — бард

63) βασανίστρια — исследовательница, испытательница

64) βασιλεύς — царь, властелин, повелитель, предводитель; царский сын, царевич; архонт-басилевс; председатель пира; император; крапивник, королек; пчелиная матка, царица; царственный, могущественный

65) βαφεύς — красильщик

66) βιαστής — применяющий усилие, борец

67) βιβλιακός — книжный; начитанный, ученый

68) βιβλιοφόρος — письмоносец, гонец

69) βίβλος — кора, папируса; книга, сочинение; книга, раздел, глава

70) βοηλάτης — погонщик рогатого скота, пастух; получающий в награду быка; мучитель рогатого скота; крадущий быков

71) βοσκός — пастух

72) βοτήρ — пастух

73) βουκόλος — погонщик, хранитель крупного рогатого скота, волопас, пастух

74) βοῦκος — пастух

75) βουποίμην — волопас, пастух

76) βούτης — бычачий; волопас, пастух

77) βραβεύς — распорядитель, судья на состязаниях; третейский судья, посредник, арбитр; предводитель, начальник; виновница, зачинщица

78) βροτός — смертный, человеческий; смертный, человек

79) βυκανητής — трубач, горнист

80) βυρσεύς — кожевник

81) βυρσοδέψης — кожевник, дубильщик

82) βωμολόχος — стоящий у алтаря, попрошайка; скоморох, шут, кривляка; галка

83) βώτωρ — пастух

84) γειοπόνος... — землепашец, земледелец

85) γενετήσιος — половой

86) γεωμέτρης — землемер, геометр

87) γεωμετρικός — геометрический; сведущий в землемерии, геометр

88) γεωργός — пашущий землю, рабочий; земледелец

89) γναφεύς... — валяльщик, сукновал

90) γνωστικός — познавательный, познающий; сведущий, знающий, ученый; гностик

91) γόης — заклинатель, колдун; обманщик, шарлатан

92) γραμματεύς — писец, секретарь; ученый, книжник

93) γραμματοφόρος — письмоносец, гонец

94) γραμμικός — линейный, геометрический; чертежник

95) γραφεύς — писец, переписчик; живописец; писатель, составитель

96) γριπεύς — рыбак, рыболов

97) γυμνάς — нагой, голый; обученный, опытный, искусный; стройный, изящный; борец, атлет

98) γυμναστής — гимнаст, преподаватель гимнастики

99) γυνή — женщина; смертная женщина, человек; замужняя женщина, жена, супруга; самка

100) δακτυλιογλύφος — резчик, гравер

101) δανειστής — заимодавец, ростовщик

102) δεικηλίκτας — мимический актер, мим

103) δεινότης — грозность, страшная сила, мощь; мощь, власть; искусность, мастерство; красноречие

104) δέσποινα — госпожа, хозяйка; госпожа, владычица, повелительница; повелительница, царица

105) δεσπότης — господин, хозяин; хозяин, обладатель, владелец; неограниченный монарх, повелитель, властелин; начальник, предводитель

106) δημαγωγός — народный вождь, государственный деятель, правитель; своекорыстный искатель народной популярности, демагог

107) δημιουργία — ремесло, мастерство; работа, выполнение; деятельность, функция; изготовление, производство; создавание, творение; образование; общественная работа

108) δημιουργός — мастер, знаток, специалист; ремесленник, мастеровой; создатель, творец; виновник, зачинщик; демиург

109) δημοῦχος — оберегающий страну; управляющий страной; правитель, владетель

110) διάγγελος — посыльный, вестник, гонец

111) διάκτορος — посланник, вестник, гонец

112) δίγλωσσος — говорящий на двух языках, двуязычный; двуязыкий, с двойным языком; переводчик

113) διδάσκαλος — учитель, преподаватель, наставник; постановщик, автор трагедий, поэт

114) δικαιωτής — воздающий по заслугам, судья

115) δικασπόλος — творящий суд, судья

116) δικαστής — судья; мститель

117) δικάστρια — женщина-судья

118) δικολόγος — поверенный, стряпчий, судебный защитник

119) δικτυουλκός — тянущий невод, рыбак

120) διοικητής — управляющий, правитель; заведующий хозяйством, казначей

121) διοικητικός — управляющий, направляющий

122) δίοπος — осуществляющий надзор, предводитель, начальник

123) διφρευτής — правящий колесницей, возница

124) διφροφόρος — дифрофора; дифрофор, носильщик

125) διώκτωρ — погонщик

126) δοκιμαστής — высказывающийся одобрительно, выступающий в защиту; оценщик, эксперт, судья; пробирщик

127) δορυφόρος — копьеносный, вооруженный копьем; угодливый, раболепный; копьеносец, копейщик; телохранитель, стража, охрана; угодливый спутник, приспешник

128) {*}δράστειρα — служанка, работница

129) δρομεύς — бегун, скороход

130) δρομοκήρυξ — глашатай-скороход, гонец

131) δρυοτόμος — лесоруб

132) δυνάστης — властелин, властитель, повелитель, правитель

133) ἑδροστρόφος — борец, побеждающий посредством подножки

134) ἐθνάρχης — этнарх, начальник области, правитель

135) ἔκδικος — беззаконный, нечестивый; несущий возмездие, карающий, мстящий; экдик, представитель государственных интересов, прокурор

136) ἐλατήρ — погонщик; возница; гребец; метатель; бряцатель; продолговатая лепешка

137) ἐμπορευτικός — торговый, купеческий

138) ἔμπορος — торговый, купеческий; прохожий, путник; путешественник, пассажир наемного судна; торговец, купец

139) ἐναγώνιος — покровительствующий состязаниям; участвующий в состязании; исполняемый на состязании; надеваемый для состязаний; одерживаемый на состязаниях; военный, боевой; воинственный, резкий

140) ἐνυγροθηρευτής — рыболов, рыбак

141) ἐξάγγελος — вестник, гонец; рассказчик, излагатель; эксангел

142) ἔξαρχος — зачинатель; начальник хора, главный запевала; глава, руководитель, начальник

143) ἑξάς — число шесть, шестерка

144) ἐξεταστής — осуществляющий проверку, следователь; исследователь; эксетаст, государственный ревизор, контролер

145) ἐξηγητής — руководитель, наставник; виновник; толкователь; эксегет

146) ἐπῳδός — зачаровывающий, исцеляющий магическими заклинаниями; целебный, оказывающий помощь, полезный; утешающий, дающий успокоение; выражаемый в песне, пропетый; заклинатель, волшебник, чародей; эпод, припев; эпод

147) ἐπακτήρ — охотник, зверолов

148) ἐπακτικός — увлекающий, ведущий, наводящий, индуктивный

149) ἔπαρχος — эпарх, командующий; правитель, префект, наместник; начальник

150) ἐπιβώτωρ — пастух

151) ἐπιήρανος — приятный, желанный; покровительствующий; направляющий, ведущий

152) ἐπικριτής — судья, арбитр; разрешимый

153) ἐπιλινευτής — охотник, расставляющий тенета, зверолов

154) ἐπιμελητής — попечитель, руководитель, заведующий, начальник, глава; наместник, управитель

155) ἐπίουρος — страж; хранитель

156) ἐπιποιμήν — пастух, пастушка

157) ἐπίσκοπος — бьющий в цель, меткий, достигающий; соответствующий; надзиратель, смотритель, страж; хранитель, блюститель; наблюдатель; разведчик, соглядатай; эпископы; глава религиозной общины, епископ

158) ἐπίσταθμος — находящийся у дверей, стоящий на пороге; правитель, наместник

159) ἐπιστάτης — обращающийся с просьбой, просящий; следующий сзади; стоящий; надзиратель, страж; начальник, глава; покровитель, заступник; эпистат; специалист, знаток; статуэтка Гефеста, треножник, таган

160) ἐπιστολεύς — писец, гонец; помощник командующего флотом

161) ἐπίτροπος — управитель, управляющий; правитель, наместник; опекун, попечитель; защитник, хранитель

162) ἐπόπτης — взирающий, наблюдающий, созерцатель, свидетель; страж; эпопт, «созерцатель»

163) ἐργάνη — труженица, работница; создательница, виновница

164) ἐργαστήρ — рабочий, землепашец

165) ἐργάτης — деятельный, энергичный; работящий, трудолюбивый; рабочий, трудящийся; рабочий, ремесленник, мастер; земледелец, пахарь

166) ἐργολάβος — принимающий заказ, берущийся сделать; ремесленник, рабочий; выгодный, прибыльный

167) ἐργοπόνος — труженик, земледелец

168) ἐρέτης — гребец; весло

169) ἑρμηνεύς — истолкователь; переводчик

170) ἑστιάτωρ — устроитель званого обеда, хозяин; устроитель обеда для членов своей филы

171) εὔθυνος — судья, каратель; эвтин, эвфин, финансовый ревизор

172) εὐθυντήριος — управляющий, правящий

173) εὔπραγία — благоденствие, процветание, счастье; умение, мастерство; правильный образ действий, хорошие поступки

174) εὐτεχνία — опытность, высокое искусство, мастерство

175) εὐχέρεια — ловкость, проворство; искусство, мастерство; склонность, тяготение, влечение; распущенность, беззаботность, легкомысленное отношение; легкомыслие, невнимательность, пренебрежение; подвижность, легкость

176) ἐφέτης — эфет; начальник, предводитель, вождь

177) ἐφευρετής — изобретатель

178) ἔφορος — хранитель, правитель; начальник, глава; руководитель, воспитатель; эфор

179) ἡγεμονικός — способный вести, могущий направить; способный руководить, умеющий управлять; пользующийся авторитетом; руководящий, ведущий; имеющий опыт, звание военачальника

180) ἡγεμών — вожатый, проводник; руководитель, наставник; возница; предводитель, глава, вождь; начальник, командующий; правитель; наместник; император, цезарь; вожак; главный, руководящий; ведущий, направляющий

181) {*}ἡγέτις — правительница, хозяйка

182) ἡγητήρ — вожатый, проводник; вождь, предводитель

183) ἡγήτωρ — предводитель, начальник; проводник; вождь, наставник

184) ἠθολόγος — изобразитель нравов, актер, мим

185) ἡμεροδρόμος — скороход, гонец

186) ἡνιοστρόφος — возница

187) ἡνίοχος — управляющий вожжами, правящий конями; правитель, руководитель

188) ἥρως — вождь, военачальник, предводитель; воин, боец; славный муж; герой, богатырь, человек сказочной силы и доблести

189) θαλαμηπόλος — горничная, служанка; жрица Кибелы; супруг; страж женских покоев, евнух; жрец Кибелы

190) θαυματοποιός — творящий чудеса; фокусник, жонглер

191) θεατής — зритель, свидетель, слушатель; обозреватель; созерцатель

192) θερίζων — жнец

193) θεριστής — жнец, косец

194) θερίστρια — жница

195) θήρ — хищный зверь; наземное животное; животное; чудовище; человек

196) θηραγρέτης — зверолов, охотник

197) θηρατής — охотник, ловец

198) θηράτωρ — охотник, ловец

199) θηρευτής — занимающийся охотой; охотничий; охотник, зверолов; рыболов, рыбак

200) θυρωρός — привратник, привратница

201) {*}ἰαλεμίστρια — плакальщица

202) ἰατήρ — врач, целитель

203) ἰατρικός — врачебный, лечебный; касающийся врачевания; сведущий в искусстве врачевания, умеющий лечить; целительный, целебный

204) ἰατρός — врач; целитель

205) ἰδιώτης — отдельный человек, отдельное лицо; частный человек, не должностное лицо; простой солдат, рядовой боец; простой человек, простолюдин; несведущий человек, не имеющий профессионального образования; необученный солдат; новичок, неопытный человек; прозаик; здешний человек, земляк; частный, стоящий в стороне от общественных дел, непричастный к политической жизни; личный, особый, частный, домашний; несведущий, непросвещенный, неученый

206) ἰθυντήρ — управляющий, ведущий

207) ἱμαντελίκτης — веревочник, канатчик, крючкотвор-софист, путаник

208) ἰξευτής — ловящий птиц с помощью клея, птицеловный; птицелов

209) ἰξοεργός — птицелов

210) ἰπνοπλάθος — печник

211) ἱππεύς — конный, сражающийся верхом, с боевой колесницы боец; возница, наездник, участник конных состязаний; конный гонец; всадник; «наездник»; «всадник»

212) ἱππηλάτης — наездник, правящий конями, управляющий боевой колесницей

213) ἱππιοχάρμης — наездник, всадник, конный боец; конный, кавалерийский; сражающийся с боевой колесницы, конеборец

214) ἱπποβάτης — наездник, всадник

215) ἱπποβουκόλος — конский пастух, табунщик

216) ἱπποκόμος — гиппоком, конюх, коновод

217) ἱππονώμας — правящий конями, возница

218) ἱππότης — управляющий конями, лихой ездок; всадник, наездник; конный

219) ἵστωρ... — знающий, сведущий; сведущий в законах, судья

220) ἰχθυοθηρητήρ — рыболов, рыбак

221) {*}ἰϋκτής — производящий шум, крикун, игрок на свирели, флейтист

222) Κῷος — косский; житель острова Кос, косец

223) καθηγεμών — вожатый, проводник; вождь, руководитель

224) καθηγητής — руководитель, учитель

225) καινουργός — впервые созданный, новый; изобретатель, создатель

226) καλαμευτής — жнец; рыболов-удильщик

227) καλαμήτρια — собирательница оставшихся колосьев

228) καπηλίς — лавочница, трактирщица

229) κάπηλος — мелкий торговец, лавочник, торговец в разнос; трактирщик, кабатчик; торгаш, плут, мошенник; торгашеский, плутовской, мошеннический

230) κάρανος — начальник, предводитель, глава

231) κασιγνήτη — сестра

232) κασίγνητος — брат; близкий родственник; сестра; братский, сестрин

233) κάσις — сестра

234) κατάντης — идущий под гору, наклонный, покатый; склонный, расположенный, тяготеющий; ведущий, приводящий

235) καταποντιστής — топящий в море, морской разбойник, пират

236) κατηγορικός — обвинительный; утвердительный, утверждающий; склонный обвинять, придирчивый; обвинитель

237) κατήγορος — обличитель; обвинитель

238) κειρύλος — цирюльник

239) κελήτιον — челнок

240) κέλυφος — оболочка, кожица; скорлупа; полость, орбита; челнок, «скорлупка»; вместилище

241) κεραμεικός — гончарный; гончар, горшечник

242) Κεραμεικός — Керамик, «Гончарный квартал»

243) κεραμεύς — горшечник, гончар

244) κεραύλης — трубач, горнист

245) κεφάλαιον — главное, основное, сущность; общая сумма, итог, общее, целое; итог, завершение; глава, главное лицо; капитал; утолщенный конец, головка

246) κεφαλή — голова; голова, глава; голова, жизнь; лицо, человек, душа; душа моя, друг, приятель; толстый конец, головка; верх, край; исток, верховье; насыпь, вал; головной убор; сущность, главное; итог, завершение

247) {*}κηπεύς — садовник

248) κηπουρός — хранитель садов; садовник

249) κῆρυξ — глашатай; вестник, гонец; посланец, посол; проповедник, провозвестник; герольд

250) κλειδοῦχος... — хранитель ключей, страж; жрец; хранитель, защитник

251) κλειδοφύλαξ — хранитель ключей, ключарь, страж

252) κοιρανίδης — правитель, царь

253) κολυμβητήρ — водолаз, пловец

254) κομμώτρια — служанка, камеристка, горничная

255) κορυφαῖος — верхний, крайний; предводитель, вождь, глава; начальник, руководитель

256) κοσμητής — устроитель, организатор, руководитель; законодатель; космет

257) κοσμήτωρ — вождь, предводитель, руководитель

258) κουρεύς — цирюльник

259) κουρεύτρια — парикмахерша

260) κράτος — сила, мощь, крепость; могущество, власть; глава, вождь, повелитель; одоление, победа; бесчинства, проступки

261) κρέας — мясо, кусок мяса; «шкура»; человек, создание

262) κρείσσων — более сильный; лучший; превосходящий , больший; господствующий, управляющий, властвующий

263) κρείων — повелитель, владыка; благородный, почтенный

264) κριτής — умеющий судить, третейский судья, арбитр; судья; истолкователь; сторонник

265) κυβερνήτης — кормчий, рулевой; правитель, руководитель

266) κυβιστητήρ — плясун-акробат; пловец, водолаз; бросающийся вниз головой

267) κυνηγέτης — охотник, ловец

268) κυνηγετικός — охотничий; охотник, зверолов; «Охотник»

269) κυνηγός — охотник, зверолов

270) κυρία — госпожа, хозяйка; окончательный срок, решающий день; господство, власть

271) κύριος — имеющий власть, властвующий, господствующий; имеющий право; узаконенный, законный, установленный, вступивший в законную силу, утвержденный, непреложный; установленный, назначенный, определенный; сильный, могущественный; главный, основной, важнейший; не переносном своем значении; прилагаемый к одному лишь предмету, собственный; повелитель, владыка; господин, хозяин, глава; хранитель, опекун; господь

272) κωμῳδογέλως — комический актер, комик

273) κωμῳδός — комик, комический актер; комедийный поэт, комедиограф

274) κωμικός — комический, комедийный; комический актер, комик; комедийный поэт, комедиограф

275) κωπηλάτης — гребец

276) λῃστής — разбойник, грабитель; морской разбойник, пират; похититель, захватчик

277) λαοτέκτων — каменотес

278) λατύπος — каменотес

279) λαχανηλόγος — собирающий овощи, огородник, зеленщик

280) λειτουργός — рабочий, мастер; ликтор; служитель, слуга

281) λιθοδόμος — каменщик, строитель

282) λιθοκόπος — каменотес

283) λιθολόγος — каменщик

284) λιθοξόος — каменотес

285) λιθουργός — камнеобрабатывающий, каменотесный; каменотес, каменщик; ваятель

286) λικμητήρ — веятель, веяльщик

287) λιμνουργός — труженик озер, рыболов, рыбак

288) λινοθήρας — охотящийся с сетями, зверолов

289) λινουργός — канатчик, ткач, линург

290) λογικός — относящийся к речи, речевой; одаренный разумом, разумный; проистекающий из разума, разумный; построенный на рассуждении, логический; духовный; прозаик

291) λόγιος — сведущий, ученый; красноречивый; ученый; прозаик

292) λογιστής — знаток счета, учитель арифметики; логист, член логистерия; ценитель, критик, судья

293) λογογράφος — прозаик, историк, логограф; составитель речей для других

294) λόγος — слово, речь; сказанное, упомянутое; положение, суждение, формулировка; определение; выражение, изречение, поговорка; вещее слово, предсказание, прорицание; решение, постановление; право решать, законодательная власть; приказание, повеление; предложение, условие; слово, обещание; повод, предлог; довод, доказательство; упоминание; слава, слух; весть, известие; разговор, беседа; переговоры; рассказ, повествование, предание; сказка, басня; прозаическое произведение, проза; раздел сочинения, глава, книга; право говорить, слово; ораторское выступление, речь; предмет обсуждения, вопрос, тема; разумение, разум; основание; мнение, усмотрение; предположение; значение, вес; отношение, соответствие; отчет, объяснение; счет, исчисление; число, группа, категория

295) λυτήρ — освободитель, избавитель; умиротворитель, судья

296) μάγειρος — повар; мясник

297) μάγος — маг; чародей, снотолкователь, звездочет, прорицатель; лжемудрец, лжепрорицатель; волхв; магический, волшебный, чудодейственный

298) μαθηματικός — познающий, успевающий, восприимчивый; математический; астрономический; сведущий в математических науках, математик; звездочет, астролог

299) μαῖα — мать, матушка; мать, мама; мамка, кормилица; повивальная бабка, повитуха

300) μάχιμος — воинственный; боевой, военный; воин, боец

301) μέδων — властитель, начальник

302) μελῳδός — поющий; певучий; певец, лирический поэт

303) μελικτάς — певец, музыкант

304) μελισσεύς — пчеловод

305) μελισσοπόλος — пчеловод

306) μελισσουργός — пчеловод

307) μέροψ — смертный; смертный, человек; ястреб-пчелоед

308) μεταβολεύς — человек, ведущий меновую торговлю, купец

309) μηλοβότης — овчар

310) {*}μηλονόμης — козий пастух, овчар

311) μηχανικός — остроумный, изобретательный; ловкий, искусный; механический, машинный; механик, инженер

312) μηχανοποιός — механик, инженер; машинист

313) μῖμος — мим, актер; подражание, воспроизведение; мим

314) μισθωτός — нанятый, наемный; арендованный; наемный слуга, работник; наемный воин, наемник; наймит, агент

315) μολπαστής — певец, плясун

316) μόναρχος — принадлежащий монарху; единодержавный властелин, монарх; начальник, командир; диктатор

317) μονομάχος — сражающийся один на один, участвующий в единоборстве; единоборец, борец, гладиатор

318) μουσικός — сопровождаемый игрой на музыкальном инструменте, музыкальный; просвещенный в мусических искусствах, сведущий в музыке и в поэзии; музыкально одаренный; обученный, опытный, искусный, ученый; целесообразный, подходящий; тонкий, утонченный; музыкант

319) μουσουργός музыкант, певец

320) μυθολόγος — мифический, сказочный; рассказчик мифов, сказочник, мифолог

321) μυλωθρός — владелец мельницы, мельник

322) μυρεψός — изготовляющий благовонные снадобья, парфюмер

323) μυροπώλης — торговец, благовониями

324) μυσταγωγός — мистагог, посвящающий в таинства; наставник, учитель

325) ναύκληρος — судовладелец, собственник наемного корабля; кормчий, руководитель; управляющий, направляющий, ведущий

326) ναύτης — мореплаватель, мореход; моряк, гребец, матрос; спутник

327) ναυτικός — мореходный, морской; мореход, мореплаватель, моряк

328) ναυτίλος — корабельный, судовой; моряк, мореход; «кораблик»

329) ναύτρια — мореплавательница

330) νευρορράφος — башмачник, сапожник

331) νεωλκός — вытаскивающий судно на берег, бурлак

332) νομάς — ведущий пастушескую, кочевую жизнь, кочующий, кочевой; блуждающий по пастбищу, пасущийся; странствующий, вечно текущий; скотовод, пастух, кочевник

333) νομεύς — пастух; податель; ребра судна, корабельный остов

334) ξάντρια — чесальщица шерсти

335) {*}ξενοδόκος — оказывающий гостеприимство, хозяин

336) ξυγγραφεύς — летописец, историк; писатель, автор; синграфей

337) ξύμφυτον — врожденное свойство; родная плоть, родня, свои; живокость, окопник

338) ὁδηγός — проводник; ведущий, руководящий

339) οἰακονόμος — кормчий

340) οἰακοστρόφος — правящий кормовым веслом; кормчий

341) οἰκοδομικός — домостроительный; строитель, зодчий

342) οἰκοδόμος — строитель, зодчий

343) οἰκονόμος — управляющий домом, ведущий домашнее хозяйство, хозяин; правитель, распорядитель; прокуратор, наместник; казначей

344) οἰνοκάπηλος — виноторговец

345) οἰνοπώλης — виноторговец

346) οἰονόμος — одинокий, пустынный; овечий пастух, овчар

347) ὅμαιμος — единокровный, родственный; кровный родственник, брат, сестра

348) ὀπάων — спутник, боевой помощник, оруженосец; слуга, служанка; пастух

349) ὀϊστευτήρ — лучник, стрелец

350) πεταυριστής — канатоходец, акробат, прыгун

351) πηλοπλάθος — горшечник, гончар

352) πηνίον — ткацкое веретено, челнок; пяденица

353) πινακοπώλης — лотошник

354) πίσυγγος — башмачник, сапожник

355) πλάστης — ваятель, гончар, скульптор; парикмахер

356) πλυντρίς — прачка

357) πλωτικός — мореход, моряк; судовладелец

358) ποδηγός — ведущий, направляющий; проводник, вожатый

359) ποιητής — мастер, производитель; создатель, творец; сочинитель, автор, поэт; исполнитель

360) ποιήτρια — поэтесса

361) ποιμάνωρ — пастырь людей, предводитель, вождь

362) ποιμήν — пастух; овчар; пастырь, предводитель, вождь; руководитель, наставник

363) πολεμικός — военный, боевой; приученный к военному делу; воинственный; преисполненный вражды, враждебный; важный в военном отношении, нужный на войне

364) πολέμιος — военный, боевой; вражеский, неприятельский; враждебный, неприязненный; вредный; враг, неприятель, противник

365) πολεμιστήριος — военный, воинский, боевой

366) πολιτάρχης — политарх, градоначальник

367) πομπαῖος — ведущий, провожающий, сопровождающий; везущий, увозящий; сопутствующий, попутный

368) πομπεύς — провожающий, сопровождающий, ведущий; участник торжественного шествия

369) πόμπιμος — ведущий, провожающий, сопровождающий; сопутствующий; попутный; посланный; служащий средством передвижения; обеспечивающий возвращение, приводящий домой; дающий приют, гостеприимный

370) πομπός — провожающий, сопровождающий; предводительствующий; указующий, сигнальный; провожатый, проводник; посылающий, податель; гонец, вестник

371) πρῳράτης — помощник кормчего; предводитель

372) πρᾶγμα — дело, действие; занятие, профессия; событие, происшествие; предмет, вещь; дело, отношение; дело, вопрос; обстоятельство, вещь; важное обстоятельство, значительная вещь, существенное условие; существо, лицо, личность; печальное обстоятельство, несчастье; хлопоты, затруднения, тяготы, неприятности, заботы, беспокойства; государство, держава; могущество, мощь, сила; государственные дела, политическая власть; козни, интриги

373) πραγματευτής — торговец, купец

374) πραγματικός — сведущий в государственных делах, политически опытный; дельный, боевой; укрепленный, крепкий; сильный, энергичный; деловой, разумный; основанный на фактах, прагматический; опытный государственный деятель, искусный политик; законовед, поверенный, адвокат

375) {*}πρακτήρ — создатель, творец; торговец, купец

376) πρατήρ — продавец

377) πρεσβευτής — посол; представитель, агент; легат

378) πρίων — пила; зубчатый ряд; зубчатая горная цепь, сиерра; пильщик; душераздирающий крик

379) προαγωνιστής — передовой боец; борец, защитник

380) προβοσκός — помощник пастуха, подпасок

381) προηγεμών — предводитель

382) πρόθρονος — председатель, глава

383) προμνήστρια — сваха

384) πρόπολος — слуга, служитель; гребец

385) προστάτης — передовой боец, застрельщик; руководитель, глава, вождь; правитель, властитель; защитник, хранитель, предстатель; простат, патрон, покровитель; патрон; проситель, молящийся

386) προὔνεικος — сладострастный; носильщик

387) προφήτης — истолкователь, выразитель воли богов; толкователь, комментатор; вестник, певец; прорицатель; пророк

388) πρύτανις — правитель, властелин, повелитель; притан; притан

389) πτεροφόρος — крылоносный, крылатый; гонец

390) πυλάοχος — привратник

391) πυλωρός — привратник; хранитель, страж

392) πώλης — продавец

393) ῥαββουνί... — учитель

394) ῥαφιδεύς — портной

395) ῥαψῳδός — рапсод

396) ῥήτωρ — повествователь, рассказчик; оратор, докладчик; произносящий приговор, судья; ритор, преподаватель ораторского искусства

397) ῥυτήρ — натягивающий; вожжа, постромка; повод; бич, кнут; страж, хранитель

398) σαγηνευτής — ловящий сетью, рыбак, зверолов

399) σαγηνοβόλος — закидывающий невод, рыбак

400) σαλπιγκτής... — трубач, горнист

401) σαμβυκίστρια — играющая на самбуке, арфистка

402) σατράπης — богач; сатрап, наместник персидского царя, правитель области

403) σηκοκόρος — уборщик стойла, скотник

404) σημάντωρ — предводитель, начальник; руководитель, управитель; возница; пастух; вестник

405) σιγύνης — торговец, купец

406) σιδηρεύς — кузнец

407) σιτευτής — откармливающий животных, скотник

408) σιτοποιός — касающийся приготовления хлеба, пищи; готовящий хлеб, пищу; хлебопек, пекарь, булочник

409) σκαπτήρ — вскапыватель, землекоп

410) σκαφεύς — землекопатель, земледелец

411) σκαφίδιον — челнок, лодочка

412) σκαφίς — подойник; корзина, плетенка; чаша, таз, миска; челнок, лодка

413) σκευοφόρος — вьючный, обозный, ломовой; носильщик, обозный

414) σκοπός — наблюдатель, соглядатай, разведчик; надсмотрщик, смотритель; страж, хранитель; цель

415) σοροπηγός — гробовщик

416) σοφία — мастерство, искусство; сметливость, изворотливость, ловкость; разумность, рассудительность, житейская мудрость, практический ум; ученость, просвещенность, знание; наука; мудрость, философское знание, философия

417) σόφισμα — мастерство, умение, искусство; уловка, затея, выдумка, прием, способ; хитрая уловка, ложное умозаключение, софизм

418) σοφιστής — сведущий человек, знаток; мастер, художник; создатель, изобретатель; мудрец; софист, платный учитель философии и риторики; софист, лжефилософ, шарлатан

419) σοφίστρια — софистка

420) σπεκουλάτωρ — охранник, хранитель, ординарец

421) σπορεύς — сеятель

422) σταδιεύς — участник состязания в беге, бегун

423) στρατάρχης — военачальник, полководец

424) στρατηγός — командующий, полководец; командующий сухопутными силами; командующий пехотой; правитель; стратег; стратег; консул, претор, претор по делам римских граждан; начальник, смотритель

425) στρατηλάτης — командующий, полководец

426) στρατιωτικός — солдатский; предназначенный для ведения войны, военный; военнообязанный, годный для военной службы; воинственный

427) σύγγονος — врожденный, прирожденный; родной, родственный; родственник, родственница; брат, сестра

428) συγχορεύτρια — участница пляски, танцовщица

429) σύναιμος — единокровный, родной, родственный; происходящий между родственниками; хранящий родственные связи, оберегающий святость семейственных отношений; близкий родственник, брат, сестра

430) συναρμοστής — пригоняющий друг к другу камни, каменотес; сингармост, помощник гармоста

431) ταξίαρχος — таксиарх, командир

432) ταξίλοχος — начальник отряда, командир

433) ὕπαρχος — подчиненный, подвластный; помощник, заместитель; наместник, правитель

434) ὕπατος — высочайший; находящийся наверху; крайний, последний; высший, верховный; небесный; лучший; консульский; владыка, властелин; консул

435) ὑπεκκαύστρια — возжигательница огня

436) ὑπηρέτης — помощник, исполнитель; служитель, слуга; ординарец, адъютант

437) ὑπόσχεσις — обещание, обязательство; род занятий, профессия

438) ὑφάντης — ткач

439) {*}ὑφηγεμών — вождь, руководитель

440) ὑφηγητής — предводитель, руководитель, вождь

441) φαιδρύντρια — прачка

442) φαλαγγίτης — солдат фаланги, рядовой, легионер

443) φαρμακεύς — приготовляющий волшебные, ядовитые, целебные снадобья, колдун, чародей

444) φιλόλογος — любящий поговорить, словоохотливый, разговорчивый; любящий вести ученую беседу; любящий науки, ученый; изучающий старинных авторов

445) φιλόμουσος — преданный наукам и искусствам, ученый; любящий музыку

446) φιλόσοφος — любящий мудрость, стремящийся к знанию; научно разработанный, глубокомысленный; философский; образованный, просвещенный человек, ученый; любитель мудрости, философ

447) φορειαφόρος — несущий носилки, носильщик

448) φορεύς — вьючный; носильщик; носильщик паланкина, лектикарий

449) φορμοφόρος — носильщик

450) φρούρημα — предмет охраны, охраняемое имущество; охрана; хранитель, страж, стража

451) φρουρήτωρ — хранитель, страж

452) φρουρός — дозорный, караульный, страж; солдат гарнизона

453) φρυγανίστρια — собирающая хворост

454) φυλακή — охрана, стража, караул; страж, караульный, дозорный; несение охраны, патрулирование, дозор; гарнизон; ночная смена; оберегание, защита, оплот; наблюдение, надзор, предосторожность, бдительность; безопасность; тюрьма, заключение, заточение

455) φύλαξ — несущий охрану, дозорный; сторожевой, находящийся в охранении, резервный; страж, караульный, дозорный; защитник, блюститель, хранитель; исполнитель

456) φυσικός — прирожденный, природный; естественный, физический; естествоиспытатель, естествовед

457) φυτευτής — плантатор, садовник

458) φυτοσκάφος — окапывающий растения; садовник, огородник

459) φυτοσπόρος — сеятель, родитель, отец

460) φυτουργός — растениевод, садовник; родитель, отец; создатель, творец

461) φώς — муж, мужчина, человек; войско

462) χαλκεύς — медник; золотых дел мастер; железных дел мастер, кузнец; солнечник

463) χαλκευτής — кузнец, мастер, сочинитель

464) χαλκοτύπος — медник; кузнец; возбуждаемый ударами кимвалов

465) χειραγωγός — проводник, вожатый, руководитель

466) χειριστής — руководитель, заведующий

467) χειρουργία — ручной труд, физическая работа; ремесло, мастерство; хирургическая операция

468) χειρωνακτικός — ремесленник, рабочий

469) χειρῶναξ — ремесленник, мастер

470) χορηγός — хорег, руководитель хора, предводитель; хорег, устроитель на свой счет хора; дающий средства , поставщик

471) χρήστης — заимодавец, ростовщик; должник

472) χρυσωτής — золотильщик

473) χυτρεύς — горшечник, гончар

474) ψευδουργός — фигляр, фокусник

475) ψηφοπαίκτης — фокусник

476) ψυχαγωγός — вызывающий души усопших; психагог, чародей, вызывающий души из царства теней

477) ψυχή — дыхание, дух, душа, сознание; жизнь; душевные свойства, характер, нрав; настроение, чувства; существо, личность, человек; бабочка, мотылек

478) ψωμοποιός — повар

479) ᾠδός — певец, певица

480) ὁπλίτης — тяжеловооруженный; состоящий в вооружении, военный, боевой; совершаемый в полном вооружении; тяжеловооруженный воин, гоплит

481) ὁπλοφόρος — носящий доспехи, вооруженный; вооруженный боец, воин; телохранитель

482) ὀρθωτήρ — восстановитель, целитель

483) ὀρνῑθευτής — птицелов

484) ὀρνῑθοθήρας — птицелов

485) ὀρνῑθολόχος — птицелов

486) ὀρύκτης — землекоп

487) ὄρχᾰμος — предводитель, вождь

488) οὐρεύς — страж

489) ὀψαρτῡτής — повар

490) ὀψοποιός — повар, кулинар

491) Παιάν — Пэан; целитель, избавитель

492) παιδᾰγωγός — провожавший ребенка в школу и обратно, приставленный к ребенку слуга; воспитатель, наставник; руководитель, вождь

493) παιδευτής — воспитатель, наставник, учитель; каратель

494) *παίστρια — плясунья

495) παιώνιος — целительный, врачующий; целебный; целитель, врач; победный

496) πᾰλαιστής — борец, атлет; боец, воин; противник, соперник

497) πᾰλάμη — ладонь, рука; решительное действие, удар; искусство, мастерство, мощь, сила; ловкость, хитрость; орудие

498) πᾰλιγκάπηλος — перепродавец, розничный торговец, лавочник

499) πανδοκεύτρια — хозяйка гостиницы; всепожирательница

500) παράδειγμα — образец, модель; пример; наглядное подтверждение, доказательство; поучительный пример, урок; подобие, изображение

501) παραχύτης — льющий воду для мытья, банщик

502) πᾰτήρ — отец; родители; отцы, предки; создатель, творец, автор; отец; капитал

503) πατριάρχης — родоначальник, патриарх

504) πεζογράφος — пишущий прозой, прозаик

505) πειρᾱτής — грабитель, разбойник; морской разбойник, пират

506) πεμμᾰτουργός — пекарь, пирожник

507) περίδῑνος — морской разбойник, пират

508) περίπολος — страж, воин пограничных частей, пограничник; спутница

509) πολεμήϊος — военный, боевой

510) πρόμος — передовой, впереди стоящий; первый, главный; глава, предводитель, вождь

511) πρόσκωπος — гребец

512) πρωτοστάτης — стоящий во главе, передовой; руководитель, вожак

513) σκῠλοδέψης — дубильщик, кожевник

514) σκῡτεύς — сапожник, башмачник

515) σκῡτοδέψης — дубильщик, кожевник

516) σκῡτοτομικός — сапожный; сапожник

517) σκῡτοτόμος — кожевник, шорник; башмачник, сапожник

518) °συγγρᾰφεύς — летописец, историк; писатель, автор; синграфей

519) °σύμφῠτον — врожденное свойство; родная плоть, родня, свои; живокость, окопник

520) συοφορβός — свиновод, свинопас

521) σχολαστικός — праздный, бездеятельный; преданный ученым занятиям, ученый; школьный, учебный

522) σῶμα — тело, труп; живое тело; человек; жизнь; раб; основа, сущность; тело; совокупность, масса, система; орган, аппарат

523) σωμᾰτοφύλαξ — телохранитель

524) σωφρονιστήρ — наставник, руководитель, учитель

525) σωφρονιστής — воспитатель, наставник, надзиратель

526) τᾱγός — предводитель, вождь, повелитель; верховный вождь, главнокомандующий

527) τᾰγοῦχος — предводитель, командующий

528) τᾰμίᾱς — заведующий хозяйством, эконом, ключник; распределитель, податель; служитель, жрец; властелин, владыка, повелитель; распорядитель, хранитель; казнохранитель, казначей; квестор

529) τεκτοσύνη — плотничное мастерство; мастерство, искусство

530) τέκτων — плотник; строитель, мастер; художник, создатель, творец; виновник, зачинщик

531) τέχνη — искусство, ремесло, профессия; искусство, мастерство, умение; хитрость, уловка, интрига; способ, средство, прием; произведение, изделие

532) τεχνίτης — ремесленник; мастер, знаток; ловкач, хитрец

533) τηρητής — хранитель, блюститель, страж

534) τῐθᾰσευτής — приручитель, воспитатель

535) τῐθηνός — кормилец, кормилица, воспитатель; питающий

536) τοκιστής — ростовщик

537) τοξευτής — лучник; созвездие Стрельца

538) τοξότης — лучник, стрелец; созвездие Стрельца; вооруженный луками

539) τοξοφόρος — несущий лук, вооруженный луком; лучник, стрелец

540) τόπαρχος — хозяин

541) τορευτής — чеканщик, резчик

542) τρῐγωνίστρια — играющая на тригоне, арфистка

543) τρίπτης — банщик

544) τροφεύς — кормилец, воспитатель; держатель; зачинщик, виновник

545) τροφίμη — кормилица, хозяйка

546) τρόφῐμος — питающий, дающий пропитание; питательный; кормилец, хозяин; питомец, воспитанник

547) τροφός — кормилец, кормилица, воспитатель

548) τροχηλάτης — возница

549) τρόχις — бегун, гонец

550) τρῡγητήρ — виноградарь

551) τρῠγήτρια — сборщица винограда, жница

552) τυμβοχόος — насыпающий могильный курган, совершающий надгробные возлияния; могильщик

553) τυμπᾰνιστής — барабанщик

554) τυμπᾰνίστρια — барабанщица

555) τύπωσις — отпечаток, оттиск, впечатление; резьба, рельефное изображение; форма, модель

556) τῡρευτήρ — сыровар

557) ὑλοτόμος — лесорубный; дровосек, лесоруб

558) φαρμᾰκεύτρια — волшебница, колдунья

559) φαρμᾰκίς — колдунья, ворожея, чародейка

560) φαρμᾰκός — чародей, отравитель; очистительная жертва; нечисть, осквернитель, негодяй

561) χειροτέχνης — ремесленник, мастер

562) χειροτεχνία — ремесло, мастерство


смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,