Категория древнегреческого словаря 'инструменты'

все категории: -άγρα | -τρια | -αινα | -αρχης | -ηθρα | -μων | -λατρης | -βάτης | -κρατία | -τωρ | инструменты | семья | драгоценные камни | одежда | ювелирные украшения | занятие, профессия | оружие | атмосферные явления | животные | цвета | тело | металлы | цветы | скелет | музыканты | музыкальные инструменты |
добавить слово + скачать в pdf за 30 руб.


1) ἄκμων — наковальня; неутомимый

2) ἄμη — заступ

3) ἄρις — лишенный чутья

4) ἀρίς — плотницкое сверло

5) ἅρπη — сокол; серп; кривой меч

6) βαλανάγρα — крюк для вынимания дверного болта, ключ; дверная задвижка, засов

7) γαλεάγρα — западня, капкан для мелких хищников; железная клетка для зверей

8) γόμφος — гвоздь, шип, болт, колышек; связывающая планка, перемычка, скрепа; сочленение

9) δίκελλα — двузубая кирка

10) δρεπάνη — серп

11) ἐξαυστήρ — вилка для супового мяса

12) ἐχέτλη — рукоять плуга

13) ἠθμός — сито, решето, фильтр; плетеная корзина, лукошко

14) θρῖναξ добавить значение +

15) θρίναξ... — трезубые вилы

16) ἶπος — тяжесть, груз

17) καρχήσιον — верхний конец мачты, топ; кархесий

18) κατάνη — нож, скребок для сыра

19) κερκίς — ткацкий челнок; ткацкий станок; ткань; большая берцовая кость; осина; измерительная линейка

20) κέστρα — остроконечный молоток; кефаль

21) κνάφος добавить значение +

22) κοπίς — нож; сабля

23) κόσκινον — решето, сито

24) κουρίς добавить значение +

25) κοῦρις — копье

26) κρεάγρα — крюк для мяса; крюк

27) κρεοστάθμη — весы для мяса

28) κρησέρα — сито для просеивания муки

29) λάβρυς — секира, топор

30) λῖκνον — плетеная колыбель; веялка; корзина с первинками плодов

31) λίστριον — совок, ложка

32) λίστρον — лопата, заступ

33) μάκελλα — однозубая мотыга

34) μυάγρα — мышеловка

35) μύδρος — раскаленный металл; раскаленная глыба; кусок металла

36) μύστρον — мистр

37) ξυήλη — скребок, скобель; серповидный нож, кинжал

38) ξυρόν — бритва

39) ξύστρα — банный скребок

40) ὀδοντάγρα — зубные щипцы

41) ὅλμος — круглый камень, кругляк, вал; ступа, ступка; корыто, квашня

42) ὄπεας добавить значение +

43) πλόκανον — плетенка, сеть; плетеная веялка, сито; плетеный канат

44) ποδάγρα — ножной силок; ревматическая боль в ногах, подагра

45) πρίων — пила; зубчатый ряд; зубчатая горная цепь, сиерра; пильщик; душераздирающий крик

46) πτύον — веяльная лопата, веялка

47) πυράγρα — кузнечные клещи

48) ῥιπίς — раздувальный мех; веер

49) ῥυκάνη — рубанок, струг

50) σάλαξ — решето для руды, грохот

51) σκαπάνη — мотыга, заступ; вскапывание, рытье

52) σκέπαρνον — топор для тесания, тесло, скобель

53) σμινύη — двузубая кирка

54) στάθμη — плотничий шнурок; отвес; правило, норма, установление; нижний конец, низ; цель, жребий, удел

55) στλεγγίς — банный скребок; головной гребень

56) τραγῳδοποδάγρα — подагрическая трагедия

57) φορμός — плетенка, корзина; циновка, рогожа; «рогожа»; форм

58) χήλευμα — плетеное изделие

59) ψαλίς — ножницы; кольцо, браслет; свод, сводчатое строение; арка

60) ψήκτρα — скребок, скребница

61) ὅπλον — орудие, инструмент; снасть; канат; посуда; доспехи, оружие, вооружение; большой щит, защита; тяжелое вооружение; тяжеловооруженная пехота; военная стоянка, лагерь

62) ὄρυξ — кирка, лом; африканская антилопа; нарвал

63) πέλεκῠς — секира, топор

64) ῥαιστήρ — молоток, молот

65) σκῠτάλη — булава, палица, дубина; скитала; послание, весть; деревянная табличка; скитала; каток

66) σμίλη — нож; долото, резец; хирургический нож, ланцет; сапожный нож, резак; перочинный нож

67) σφᾰγίς — жертвенный нож

68) σφῦρα — молот; мотыга

69) σχενδύλη — клещи

70) τέρετρον — бурав

71) τόρνος — циркуль; токарный станок

72) τορύνη — мешалка, уполовник

73) τρίαινα — трезубец

74) τρῐόδους — трезубец

75) τρύπᾰνον — сверло, бурав; щепка для добывания огня трением

76) τύκος — каменотесный молот; боевой топор, секира

77) χοάνη — воронка


смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,