Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Υ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

υπονοεω
предполагать, подозревать
догадываться, разгадывать

υπονοια
предположение, догадка
предвестник, знак
подозрение, недоверие
вымысел, выдумка
внутренний смысл

υπονομη
подземный ход, подкоп

υπονομηδον
через подземный ход, путем подкопа

υπονομος
подземный
подземный ход, подкоп
подземный канал, водопровод

υπονοσεω
прихварывать, недомогать

υπονοστεω
возвращаться, отступать, отходить
оседать, опускаться
убывать, спадать
переходить, перерождаться

υπονοστησις
убывание, спад
опускание, проникновение

υπονυσσω
колоть, жалить

υπονυσταζω
подремывать, дремать

υποξενιζω
подражать иностранным манерам, говорить по-иноземному

υποξηρος
суховатый

υποξυλος
внутри деревянный

υποξυρεω
сбривать

υποξυριος
кладущийся под бритву, служащий для вытирания бритвы

υποξυω
понемногу обтесывать, стирать, подмывать

υποπαλαιω
умышленно поддаваться противнику, давать себя убедить

υποπαρθενος
почти девственный

υποπαρωθεω
слегка отстранять

υποπασσω
подсыпать, подстилать

υποπαστον
подстилкашведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,