Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

μαγαδις

μάγαδις

μάγᾰδις
-ῐδος (μᾰ) (dat. μαγάδει или μαγάδῑ) магадида (двадцатиструнный инструмент, одна половина струн которого была настроена в интервале октавы к другой) Anacr., Soph.
           ex. οἷον μαγάδι σαλπίζειν Xen. — играть на сальпингах словно на магадиде, т.е. в октаве
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,